Regulamin

 Obowiązuje od: 26.05.2018

Projekt-Internship- Regulamin 

Blog Projekt-Internship działający pod adresem www.projekt-internship.com jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją.

Kontakt z Administratorem Bloga możliwy jest pod adresem: [email protected]

Za pośrednictwem bloga Projekt-Internship możliwy jest zakup różnego rodzaju produktów – m.in. wzorów dokumentów, poradników, arkuszy kalkulacyjnych, e-booków

I. DEFINICJE I AKTY PRAWNE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Blog – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym https://projekt-internship.com,
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu elektronicznego bądź materialnego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Produkt – przedmiot umowy sprzedaży, do jakiej może dojść między Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Bloga, mogący stanowić w szczególności produkt materialny (np. e-book w formie pdf, wzory dokumentów zapisane na przenośnych nośnikach danych), usługę (konsultacje) lub treść cyfrową (np. wzór dokumentu do pobrania bądź dostęp do kursu).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Startup, z siedzibą w Warszawie (00-503), przy ulicy ul. Żurawia 6/12, lok. 766, posługująca się numerem NIP 5213641211,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktu elektronicznego bądź materialnego.
 7. Kupujący – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę zakupu produktów za pośrednictwem Bloga.Klauzule – dobrowolne zgody (oświadczenia woli), wyrażone w formie tzw. checkboxów znajdujące się na stronie Bloga.
 8. Operator Płatności – serwis Przelewy24.pl, którego właścicielem PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 9. Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Bloga pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Bloga.
 12. Wirtualny koszyk – narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację produktów przed ich zakupem, przeliczanie ich wartości oraz kosztów dostawy.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli zakupu produktów, uzewnętrznione przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza znajdującego się na Blogu, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.

Wykaz aktów prawnych funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik korzystający z Bloga zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał i go akceptuje. Zaakceptowanie Regulaminu nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do realizacji zamówienia.
 2. Blog prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania z  Bloga niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • akceptacja plików cookies.
 1. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
 • w przypadku produktu typu wzór dokumentu – posiadanie oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji co najmniej 2003
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader)
 • włączona obsługa javascrip
 • akceptacja plików cookies.
 1. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Bloga internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Bloga zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Bloga, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Bloga lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Bloga do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Bloga jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 3. Blog w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Bloga z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 4. Przeglądanie asortymentu Bloga nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika nie wymaga zarejestrowania.
 5. Blog zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

III. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Bloga nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)
 2. Kupujący będący osobą fizyczną może zawierać umowy za pośrednictwem Bloga pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Zakupu Produktu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może zawierać umowy za pośrednictwem Bloga  poprzez osoby upoważnione do działania w jego imieniu.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Bloga konieczne jest podjęcie następujących kroków:
 • dodać produkt lub produkty do wirtualnego koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • zgodzić się na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”
 1. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Użytkownik może swobodnie modyfikować dane wprowadzone do Wirtualnego koszyka oraz podać posiadany kod promocyjny
 2. W Koszyku, Użytkownik ma możliwość:
 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • w przypadku produktów materialnych wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
 1. Po ostatecznym wyborze produktów przeznaczonych do zakupu i naciśnięciu przycisku „Kupuję i Płacę”, Użytkownik zostaje skierowany na stronę Operatora Płatności (obsługiwanego przez Przelewy24.pl) celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty. Dostępna metoda płatności to szybki przelew elektroniczny
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu, na której będzie też widniał numer zamówienia i link do pobrania produktu – w przypadku zakupu produktu elektronicznego.
 3. Zakupiony przez Użytkownika Produkt elektroniczny dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust.  powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu elektronicznego. Wysyłka zakupionego produktu elektronicznego  realizowana jest niezwłocznie od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy.
 4. Użytkownik dokonujący zakupu zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dane te nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.
 5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Bloga przy użyciu funkcjonalności Wirtualny koszyk stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 7. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu informację o jego przyjęciu, tj. przyjęciu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Kupujący podał nieprawdziwe dane, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Kupującego.
 9. Termin realizacji przez Sprzedawcę prawidłowo złożonych zamówień wynosi:
  a) do 24 godzin od chwili wysłania Kupującemu informacji z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w przypadku sprzedaży produktów cyfrowych,
  b) do 2 dni roboczych od dnia wysłania Kupującemu informacji z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia w przypadku sprzedaży produktów materialnych,
  c) w dniu podanym w opisie na stronie Bloga lub innym dniu ustalonym bezpośrednio przez Strony, w przypadku sprzedaży produktów usług .
 1. Dostawa produktów materialnych wykonywana jest przez Przewoźnika na adres korespondencyjny wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
 2. Dostawa produktów materialnych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia w terminie, o którym mowa powyżej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili powzięcia informacji na ten temat, zawiadomi Kupującego i wskaże inny najbliższy termin, w którym zamówienie może zostać zrealizowane. Kupujący może w takiej sytuacji odstąpić od umowy. Wówczas Sprzedający zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego kwotę, jeżeli jakakolwiek kwota została mu uprzednio przekazana
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis Przelewy24) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem  rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za produkt.
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Blog będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Kupującym. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Kupującego traktowane będzie jako finalne;
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu czy adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

IV. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Płatności za złożone zamówienia dokonywane są za pomocą udostępnianych za jego pośrednictwem narzędzi płatniczych.
 2. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 3. Koszty dostawy – jeśli obowiązują, podawane są odrębnie.
 4. Do kwoty zamówienia (sumy cen wybranych produktów) mogą być doliczane koszty dostawy, gdy konieczność dostawy wynika ze specyfiki wybranych produktów a Sprzedawca nie zobowiązał się do ich pokrycia. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Bloga.
 5. W przypadku sprzedaży produktów elektronicznych cena dostawy wynosi 0 PLN, a produkty te dostarczane są na podany w zamówieniu adres e-mail Użytkownika.
 6. Kupujący dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili składania zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, jak i  wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych na stronach Bloga przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach Bloga i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 8. Sprzedawca umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży poprzez płatnością elektroniczną oferowaną przez Przelewy24 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia,
 9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa produktów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7; przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy produktów.
 10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji u Sprzedawcy.
 11. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji u Sprzedawcy.
 12. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając dane podmiotu na rzecz którego faktura ma zostać wystawiona. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na wskazany adres poczty elektronicznej bądź zażądać jej wysłania pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny. Kupujący jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT

V. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Produkt elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku wzorów dokumentów, do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji przynajmniej 2003.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem [email protected]om
 4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór dokumentu ) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. Wzory dokumentów zawierają fikcyjne dane, które mają Użytkownikowi posłużyć jedynie za przykład. Możliwa zbieżność danych na wzorach dokumentów z danymi prawdziwych postaci jest przypadkowa i niecelowa. Użytkownik przed zastosowaniem produktu do własnych potrzeb powinien zastąpić domyśle dane, własnymi danymi.
 6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy doradczej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym obszarze w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku dokonania skutecznego odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane
 2. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia wolnych od wad produktów. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. [email protected]
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego jako załącznik do tego Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika:
 1. przedmiot reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. żądania związane z reklamacją.
 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
 2. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu kopię lub skan dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowanie przesyłki, w której reklamowany towar nadszedł lub towar który jest przedmiotem reklamacji.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną .
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, w tym informacji handlowych, informacji o nowych produktach, promocjach lub treści artykułów Bloga drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter).
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://projekt-internship.com/polityka-prywatnosci/

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępne na Blogu Projekt-Internship stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań treści Bloga, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za pośrednictwem Bloga umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Bloga.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach Bloga i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.
 4. W sprawach dotyczących korzystania z usług Przelewy24 w związku z korzystaniem z Bloga, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Przelewy24. Regulamin tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator Bloga nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.
 9. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Bloga znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Blog wyłącznie dla celów informacyjnych.
 10. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Blog są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 11. Blog zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona na Blogu, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Blog zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik Bloga lub osoba odwiedzająca stronę internetową Bloga ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 12. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 13. O każdej zmianie regulaminu Administrator zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Bloga wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy
 2. Wzór formularza reklamacyjnego